PLANOWANIE

Planowanie z natury rzeczy jest pierwszym etapem zarządzania. Polega na wyznaczeniu zadań oraz środków i sposobów ich najkorzystniejszej realizacji.  Niezależnie od jego rodzaju, jest to proces ustalania celów i odpowiednich działań by je osiągnąć oraz przewidywanie warunków działania w określonych ramach czasowych. Innymi słowy – jest to projektowanie przyszłości, jakiej się oczekuje.

Planowanie jest oparte na czterech podstawowych zasadach:

 1. Celowość – określenie celu w postaci wymiernej jak np. ilościowej, pieniężnej, czasowej lub niewymiernej jak np. jakościowej (polepszenie warunków kształcenia, wzbogacona oferta dydaktyczna) lub formie łączonej wykorzystującej zarówno ilościowe jak i jakościowe formy określania zakładanych rezultatów (nowe kierunki kształcenia, nowe kierunki badań).

 2. Kompletność – skuteczny plan daje odpowiedź na kluczowe pytania związane ze sposobem osiągnięcia zakładanych celów, do których to należą: co trzeba zrobić?, kiedy i jak? oraz kto ma to zrobić?

 3. Skuteczność wdrożenia – racjonalne i efektywne spożytkowanie posiadanych zasobów do zrealizowania wyznaczonego celu.

 4. Kontrola realizacji ustalonych celów – monitorowanie i ocena podejmowanych działań dla zrealizowania założonych w planie celów. Daje to podstawę dokonania ewentualnych korekt planu.

 

Nie można kontrolować działań, które nie zostały zaplanowane, ponieważ istota kontroli polega na badaniu odchyleń od planu. Plan staje się skuteczny, gdy realizując go, osiąga się cel przy minimum niepożądanych konsekwencji.

Cechy skutecznego planu:

 • Ambitny, ale wykonalny

 • Racjonalny, oparty na wiedzy i doświadczeniu

 • Elastyczny, dopuszczający możliwość zmiany

Etapy skutecznego planowania:

 • Ustalenie celu

 • Ocena bieżącej sytuacji

 • Poszukiwanie alternatywnych rozwiązań

 • Dokonywanie wyborów

 • Wdrażanie planu

 • Kontrola realizacji planu

Skuteczne planowanie nie tylko usprawnia współdziałanie z pracownikami, ale i ułatwia im pracę.

  Zespół Działu Audytu i Działu Kontroli Wewnętrznej