Lata 2013 i 2014 okresem wzmożonych kontroli projektów finansowanych i współfinansowanych ze środków europejskich.

 

W związku z kończącą się perspektywą finansowania Unii Europejskiej zaplanowaną na lata 2007 – 2013, której Uniwersytet był Beneficjentem, rozpoczyna się faza rozliczeń projektów zrealizowanych w ramach unijnego budżetu.  Uczelnia otrzymała środki na dofinansowanie realizowanych przedsięwzięć i inwestycji prowadzonych w ramach różnych programów operacyjnych, takich jak: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Regionalny Program  Operacyjny Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Program Operacyjny  Innowacyjna Gospodarka oraz Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. W ramach pozyskanych z Unii Europejskiej środków sfinansowano szereg inwestycji infrastrukturalnych, m.in. Centrum Informacji Naukowej i Bibliotekę Akademicką oraz Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych.

 Nieodłącznym elementem związanym  z pozyskanymi środkami jest nadzór nad ich wydatkowaniem. Instytucjami kontrolnymi sprawdzającymi wydatkowanie otrzymanych środków są: Najwyższa Izba Kontroli, Urząd Kontroli Skarbowej, Organ Kontrolny Komisji Europejskiej, Instytucja Zarządzająca, Instytucja Wdrażająca, Instytucja Pośrednicząca I i II stopnia, Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych oraz Europejski Trybunał Obrachunkowy.

W zrealizowanych projektach kontrola obejmuje części: merytoryczną oraz administracyjną projektu. Kontrola merytoryczna ma na celu sprawdzenie efektu rzeczowego oraz stopnia osiągnięcia zakładanego celu (wskaźnika rezultatu). Kontrola administracyjna polega na ocenie dokumentacji prowadzonego projektu, ocenie prawidłowości wyboru  wykonawcy ze szczególnym uwzględnieniem Prawa Zamówień Publicznych, a także ocenie dokumentacji osobowej uczestników projektu  ze szczególnym uwzględnieniem Ustawy o Ochronie Danych Osobowych.  

W związku z powyższym jest to dobry moment na wnikliwy przegląd dokumentacji projektu w oparciu o uregulowania i wytyczne na podstawie których projekt jest realizowany. Istotnym także  jest utrzymanie wskaźników w okresie trwałości projektu. W tym celu należałoby monitorować ich utrzymanie na zakładanym poziomie, a także dbać o to, by nie doprowadzić do istotnej modyfikacji projektu.

Zespół Działu Audytu i Działu Kontroli Wewnętrznej