Wiadomości

PLANOWANIE

Planowanie z natury rzeczy jest pierwszym etapem zarządzania. Polega na wyznaczeniu zadań oraz środków i sposobów ich najkorzystniejszej realizacji.  Niezależnie od jego rodzaju, jest to proces ustalania celów i odpowiednich działań by je osiągnąć oraz przewidywanie warunków działania w określonych ramach czasowych. Innymi słowy – jest to projektowanie przyszłości, jakiej się oczekuje.

Planowanie jest oparte na czterech podstawowych zasadach:

Komunikacja w zarządzaniu

 

 Często nie doceniamy jak ważnym procesem w firmie jest komunikowanie się. Skuteczna komunikacja pozwala na właściwe spełnianie zadań związanych z zarządzaniem: planowanie czynności, organizowanie pracy, kierowanie personelem, zatrudnianie, rotację, podnoszenie kwalifikacji, ocenianie, awansowanie, oddziaływanie motywacyjne oraz kontrolę stopnia wykonania czynności i podejmowanie działań korygujących. Spłycenie i niedocenienie istoty komunikacji w przedsiębiorstwie może przynieść ogrom problemów i konfliktów.

Informacja w zarządzaniu

INFORMACJA W ZARZĄDZANIU – POGŁĘBIONA REFLEKSJA

 

Informacja pełni szczególną rolę w zarządzaniu. Efektywne zarządzanie jest tylko wtedy możliwe kiedy posiadamy informacje o organizacji i jej otoczeniu. Pozwala na realizację takich funkcji jak planowanie, organizowanie i kontrolowanie. Dlatego też informacja ma bezpośredni i pośredni wpływ na proces decyzyjny.  „Ten ma władzę kto posiada informacje”.

 W informacji zarządczej można wyróżnić następujące grupy:

Koniec perspektywy finansowania 2007-2013 - co warto wiedzieć

Perspektywa wdrażania środków unijnych na lata 2007-2013 dobiegła końca. Nastąpił okres zamykania i rozliczania wielu projektów, które będą podlegały kontroli. W związku z tym warto przypomnieć o kilku zasadach i pojęciach istotnych z tego punktu widzenia.

 

Kontrola kwalifikowalności wydatków

Kontrola kwalifikowalności nie posiada charakteru odrębnej kontroli. Odbywa się ona jako jeden z elementów czynności weryfikacyjnych oraz kontroli prowadzonych przez instytucję przyznającą środki finansowe.

Informacja i komunikacja jako element kontroli zarządczej

            Nieprzypadkowo rozpoczynamy omawianie elementów kontroli zarządczej od elementu grupy D, Informacji i komunikacji. Grupa D dotyczy konieczności zapewnienia dostępu do informacji niezbędnych do wykonywania obowiązków przez osoby zarządzające oraz pracowników.

Kontrola i jej rodzaje

Uczelnia jako jednostka sektora finansów publicznych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych została zobligowana do wdrożenia systemu kontroli zarządczej.
Definicja ustawowa została określona w art. 68 w/w ustawy: Kontrolę zarządczą w jednostkach sektora finansów publicznych stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.
Celem kontroli zarządczej jest zapewnienie w szczególności: