Informacja w zarządzaniu

INFORMACJA W ZARZĄDZANIU – POGŁĘBIONA REFLEKSJA

 

Informacja pełni szczególną rolę w zarządzaniu. Efektywne zarządzanie jest tylko wtedy możliwe kiedy posiadamy informacje o organizacji i jej otoczeniu. Pozwala na realizację takich funkcji jak planowanie, organizowanie i kontrolowanie. Dlatego też informacja ma bezpośredni i pośredni wpływ na proces decyzyjny.  „Ten ma władzę kto posiada informacje”.

 W informacji zarządczej można wyróżnić następujące grupy:

- informacje, które określają własne działania, pozwalające umiejscowić naszą organizację w obszarze działalności innych podobnych organizacji,

- informacje związane z oceną stanu przebiegu procesu realizacji założonych celów i wykazanie ewentualnych trudności w ich realizacji,

- informacje ostrzegawcze o wystąpieniu zagrożeń w działalności organizacji lub możliwości ich wystąpienia,

- informacje odnoszące się do przewidywanych przyszłych zjawisk lub procesów gospodarczych mogących mieć wpływ na realizację założonych celów,

- informacje mające na celu uzyskanie zapewnienia, że wszystko przebiega zgodnie z przyjętymi założeniami,

- informacje przekazywane zewnętrznemu otoczeniu.

 

Pamiętać jednak należy, że rola informacji w zarządzaniu zostanie spełniona gdy jest rzetelna, niezniekształcona i przekazywana w odpowiednim czasie. Dlatego też należy szczególnie zadbać
o należytą staranność w całym procesie przekazywania informacji.

 

Zespół Działu Audytu i Działu Kontroli Wewnętrznej